Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

babakocsi értékesítésére

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a https://www.floraminiwash.com/  üzembentartója, Lottirose Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Üzemeltető/Megbízott) által kínált szolgáltatások igénybevételére:

 

A szolgáltatások igénybevétele kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: www.floraminiwash.com

                                                                                               

 1. Szolgáltatói adatok:
 • Lottirose Szolgáltató Kft.
 • Székhelye / levelezési címe: 1174 Budapest, Risztics János utca 5. 2.  
 • E-mail cím: hello@floraminiwash.com
 • Cégjegyzékszám: 01-09-356060
 • Adószám: 27901148-2-42
 • Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Tárhelyszolgáltató: Rackforest Kft

 

 

2. Tevékenység leírása

2.1. Megbízott babakocsik – állagjavítást követő – értékesítését vállalja Megbízó megbízásából, nevében és felelősségére – a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

 

2.2. Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Megbízott részére átadott babakocsi saját tulajdonát képezi.

 

3. Szolgáltatás megrendelése, szerződéskötés

3.1. Az értékesíteni kívánt babakocsit a Megbízó személyesen köteles bevinni a Megbízott telephelyére: 1136 Budapest, Pannónia utca 33.

 

3.2. Megbízott megvizsgálja a babakocsit, és amennyiben az átvétel vétel mellett dönt, úgy – külön térítés ellenében – elvégzi a babakocsi tisztítását, állapotának szükség és lehetőség szerinti feljavítását. Megbízott indokolási kötelezettség nélkül jogosult visszautasítani a babakocsi értékesítés céljából történő átvételét.

 

3.3. A megbízás szerinti értékesítés céljából átvett babakocsi értékesítési árát felek közösen alakítják ki akként, hogy Megbízó meghatározza a legalacsonyabb értékesítési árat. Amennyiben Megbízott a meghatározott árat nem tartja elfogadhatónak, jogosult elállni a szerződéstől, a babakocsit nem köteles átvenni.

 

3.4. Megbízó tudomásul veszi, hogy az átvétel előfeltétele a 3.2. pontban meghatározott állagjavítási munkálatok Megbízott általi elvégzése, mely munkálatok díját Megbízó köteles előre megfizetni. A tisztítás díját, valamint a fix 7400 Ft-os értékesítési szolgáltatási díjat.

 

A tisztítási folyamat az alábbi munkafázisokat tartalmazza:

 • teljes szövet – úgymint: ülőfelület, kupola, kosár, lábtartó – átporszívózása;
 • levehető szövetelemek eltávolítása és tisztítása;
 • a teljes szövet tisztítása nedves kárpittisztítóval;
 • műanyag alkatrészek, váz, kerekek, tolókar tisztítása;
 • gőzgépes fertőtlenítés, azaz kórokozók elpusztítása gőzzel;
 • szárítás;
 • ózonos fertőtlenítés és steril csomagolás.

 

3.5. Megbízott vállalja, hogy a tisztított és – szükség esetén – javított babakocsit lefényképezi és a oldalon – a vételár feltüntetésével és a babakocsi leírásával – eladásra meghirdeti. Az adásvétel nem webshop útján történik.

 

3.6. A babakocsi átvételét követően az állagjavítási munkálatok elvégzését, a fényképek és leírás honlapra történő feltöltését Megbízott 3 munkanapon belül vállalja elvégezni.

 

3.7. Megbízó tudomásul veszi, hogy a babakocsi adásvételi szerződésének megkötéséig és annak birtokba adásáig a kárveszély továbbra is Megbízót terheli. Megbízott a babakocsira vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséig és a babakocsi birtokba adásáig annak gondos őrzésére köteles.

 

 1. Díjazás, elszámolás, költségek

 

4.1. Megbízottat a jelen szerződés alapján végzett tevékenységéért díjazás illeti meg. Megbízott a babakocsira vonatkozó adásvételi szerződés megkötésekor válik jogosulttá a megbízás díjra.

 

4.2. Felek közötti elszámolás az átadás-átvételi elismervényen meghatározott nettó eladási ár alapján történik. A megbízási díj az értékesített babakocsi Megbízó által meghatározott bruttó eladási árának 5%-a.

 

4.3. A babakocsi bruttó eladási árát a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező átadás-átvételi elismervényen rögzítik a Felek.

 

4.4. Megbízó jogosult saját körben értékesíteni a babakocsit, mely esetben – tárolási díj címén – a Felek által rögzített vételár 3%-át köteles megfizetni Megbízott részére.

 

4.5. Megbízó akként nyilatkozik, hogy kifejezetten elfogadja, hogy a babakocsi Megbízott részére történő átadásától számított 90. napot követően, az átadás-átvételi elismervényen rögzített nettó eladási ár 20%-kal csökken, és hozzájárul a babakocsi „akciós” jelzéssel történő értékesítéséhez.

 

4.6. Megbízott köteles az értékesítésről – annak megtörténtét követő legfeljebb 5 munkanapon belül – értesíteni Megbízót az általa megadott telefonszámon vagy e-mail címen azzal, hogy felek az értékesítést követő legfeljebb 10 munkanapon belül kötelesek egymással elszámolni

 

4.7. A szerződés – nem értékesítéssel történő – megszűnése esetén a Felek kötelesek legkésőbb a szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) munkanapon belül egymással elszámolni, az értékesítésre nem került babakocsit elismervény ellenében átadni-átvenni.

 

4.8. A szerződés megszűnése esetén – függetlenül annak jogcímétől – a babakocsi elszállításának költsége az Megbízót terheli. Amennyiben a fenti határidőn belül a babakocsi nem kerül Megbízó által elszállításra, Megbízott – szerződés megszűnését követő – tárolási díj jogcímén jogosult ellentételezésre, melynek napidíja a minimális nettó értékesítési ár 2%-a. Amennyiben a tárolási díj összege eléri vagy meghaladja a nettó értékesítési árat, és Felek között egyéb írásos megállapodás nem jön létre az átadásra vonatkozóan, úgy Megbízott – beszámítás jogcímén – jogosult a babakocsi tulajdonjogára.

 

 1. A szerződés hatálya

 

5.1. A Felek között az átvételtől számított 90 napig áll fenn a jogviszony.

 

5.2. Felek az 5.1. pontban meghatározott időt – írásban, közös megegyezéssel, különös szerződési feltételkén – újabb 90 napra meghosszabbíthatják. A hosszabbítás akkor érvényes, ha az írásbeli – akár e-mail útján történt – megállapodás a 90. nap lejárta előtt keletkezett úgy, hogy azt mindkét fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli megállapodás jelen ÁSZF kiegészítő részét képezi.

 

 1. A szerződés megszűnése

 

6.1. A szerződés annak teljesítésével, mindkét fél általi elszámolással szűnik meg elsődlegesen.

 

6.2. A szerződés megszűnik a 5.1., illetve 5.2. pontok szerinti határidő elteltével akként, hogy Felek kötelesek egymással elszámolni.

 

6.3. A szerződés megegyezéssel történő megszüntetése esetén a Felek egymásnak további szolgáltatásokkal nem tartoznak és kötelesek egymással szemben a megszűnést megelőzően teljesített szolgáltatásokkal elszámolni. A szerződés felbontásának kizárólag akkor van helye, ha a szerződéskötést megelőző állapot természetben helyreállítható.

 

6.4. Bármelyik fél jogosult a szerződést írásban, a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával, 15 (tizenöt) napos felmondási idő mellett felmondani. A felmondás a szerződést a jövőre nézve szünteti meg. A szerződés egyoldalú felmondása esetén a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak és kötelesek egymással szemben a megszűnést megelőzően teljesített szolgáltatásokkal elszámolni, illetve – amennyiben értékesítés nem történt – Megbízott jogosult a 4.4. pontban meghatározott tárolási díj összegére.

 

6.5. A szerződés felmondása esetén, a felmondási idő alatt Megbízott változatlan feltételek mellett jogosult a babakocsit értékesíteni. Az ezen időszak alatt értékesített babakocsi vonatkozásában a Megbízottat megilleti a bizományosi díj.

 

6.6. A szerződés megszűnése esetén a Megbízó köteles 8 (nyolc) munkanapon belül, saját költségére elszállítani a babakocsit a 4.8. pontban foglaltak és következményeik szerint.

 

 1. Szerződésszegés

 

7.1. Amennyiben jelen szerződésben foglalt, illetve jogszabályon alapuló kötelezettségét valamely fél súlyosan megsérti, és ezzel a sérelmet szenvedett fél teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, úgy a sérelmet szenvedett fél jogosult a szerződést a másik félhez intézett, egyoldalú nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben elektronikus levél útján történik a felmondás, az elektronikus levél kézhezvételének időpontja a megküldés időpontjával megegyezik.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

8.1. Megbízott Megbízó megbízásából értékesíti a terméket – a Megbízó nevében és felelősségére.

 

8.2. A személyes adatokat szerződés, illetve jogi kötelezettség teljesítése jogalapon kezeli Megbízott a www.rebabystore.com oldal alatt található Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Iratkozz fel hírlevelünkre Te is!
Így első kézből értesülhetsz a legfrissebb információinkról, eseményeinkről és praktikus baba-mama-gyerkőc tippeinkről!

Az eladó használt babakocsik, Pannónia utcai üzletünkben megtekinthetőek.
Időpont foglalás szükséges a
06 20 380 9926-os telefonszámon.
Szeretettel várunk!

Forgalmazott márkáink

Bugaboo, Stokke, Babyzen, Mountain Buggy, Phil and Teds, Cybex, Thule, Mamas and Papas, Bob, Besafe, Mutsy, GB